برنج طارم محلی

برنج طارم محلی
 خوش عطر - خوش پخت فریدونکنار