محصولات

برنج طارم هاشمی یک یک

برنج طارم هاشمی یک یک

برنج طارم هاشمی یک یک

برنج فریدونکنار

برنج فریدونکنار

برنج کشت دوم - خوش عطر - خوش پخت فریدونکنار

برنج طارم محلی

برنج طارم محلی

خوش عطر - خوش پخت فریدونکنار

برنج هاشمی

برنج هاشمی

خوش عطر - خوش پخت فریدونکنار